I am 18 years or older

We are committed to responsible drinking so we need to check that you can legally enjoy Bel'Uva.
You must be of legal drinking age in your country to use this site.
By entering, you agree to our Terms of Use and to our Privacy Policy. By entering the site, you are agreeing to our cookie policy.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel en onze bankrekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Al onze prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW en douanerechten. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper.
 3. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Een eerste bestelling impliceert automatisch de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele klachten dienen ons binnen de acht dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven te bereiken. Iedere rechtszaak omtrent een levering dient tegen ons te worden opgestart binnen een termijn van zes maanden na levering of kennisname van een verborgen gebrek op straffe van verval.
  Wij kunnen nooit tot meer gehouden zijn dan tot terugbetaling van de waarde van de geleverde goederen waarover de klachten gaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van de facturen zijn op de onbetaalde bedragen nalatigheidsinteresten verschuldigd die worden begroot op basis van de geldende rentevoet van toepassing op laattijdige betalingen inzake handelstransacties zoals voorzien in de wet van 02.08.2002. Daarnaast is een schadevergoeding van 10 % verschuldigd. Indien een betaling niet tijdig gebeurt dan worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar ongeacht of zij hun vervaldatum hebben bereikt of niet.
 5. De leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend en nooit een essentieel deel van de overeenkomst. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.
 6. De verzending der goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de levering franco gedaan wordt.
 7. De goederen worden steeds zo getrouw mogelijk volgens de gekende specificaties geleverd. Een kleine marge afwijking (te overleggen met de klant) wordt evenwel aanvaard door de klant. Wij garanderen geen resultaat met de geleverde ingrediƫnten of producten.
 8. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
  Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze afgevaardigden zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 9. De goederen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de ontvangst van de volledige betaling. Dit is zelfs het geval indien de klant de goederen zou bewerken of doorverkopen. Deelbetalingen geven geen recht op gedeeltelijke eigendom van de goederen. Deze zullen desgevallend beschouwd worden als voorschotten op te vorderen schadevergoeding.
 10. Op onze offertes, leveringen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken te Gent bevoegd.